อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์อังคณา  สุขวิเศษ

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

วุฒิการศึกษา :

ตำแหน่งปัจจุบัน (Position)
          - หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
            Head of English Program
          - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
            Lecturer of English Program

 ประวัติการศึกษา (Education)
          - อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (วรรณคดีเปรียบเทียบ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544
            Master of Arts (Comparative Literature) Chulalongkorn University, 2001.
          - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2539
            Bachelor of Arts (English Language and Literature) Thammasat University, 1996.

ผลงานวิชาการ/งานวิจัย/ การแต่งตำรา (Academic/ Research/ Publications)

          - The study of English communication strategy of Dusit District Office’s officers. 2014
          - The study of English communication strategy of Dipankorn Wittayapat’s primary teachers. 2013
          - The study of English communication strategy of S&P restaurant’s waiters and waitresses. 2012
          - The effects of instruction in the use of a Metacongitive Comprehension monitoring strategy upon English major students’ reading comprehension and performance. 2008

ติดต่อ (Contact)
          - ชั้น 2 อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถ. อู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2160-1295 โทรสาร 0-2160-1285
            Floor 2 Building (35) Faculty of Humanities and Social Sciences, Suan Suandha Rajabhat University 1 U-Thong nok Road, Dusit, Bangkok 10300 Thailand, Tel.0-2160-1295 Fax. 0-2160-1285

e-mail : AUNGKANA.SU@SSRU.AC.TH

Website : http://www.teacher.ssru.ac.th/aungkana_su/