กำแพงแดง

ทุกวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญและวันพิเศษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเสด็จทิวงคตของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวี นักศึกษาจึงได้ร่วมกันจัดพิธีมนัสคารวะขึ้น ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ของพระองค์ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พิธีเริ่มในช่วงเช้าเวลา 08.30 น. นักศึกษาร่วมกันอัญเชิญพวงมาลาและเครื่องคาวหวานจากหน้าอาคาร 56 ไปตามถนนในมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทางคือลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

  อาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์ "นายณรงค์ อนุรักษ์" ในฐานะศิษย์เก่าเล่าว่า พิธีมนัสคารวะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ได้ริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2541 โดยชาวนิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา จะร่วมกันแสดงออกถึงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระนาง นอกจากนั้นกิจกรรมที่เกิดขึ้นยังสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะของนักศึกษา และศิษย์เก่าที่ได้ใช้ช่วงเวลานี้รำลึกถึงความหลังครั้งเล่าเรียนในสถานที่แห่งนี้         "พิธีมนัสคารวะนอกจากจะได้รำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ผู้เป็นต้นนามของมหาวิทยาลัย นักศึกษายังใช้โอกาสนี้ปวารณาตนเพื่อเป็นลูกของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ซึ่งพวกเขาเรียกตัวเองว่า ลูกพระนาง รวมไปถึงศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ที่จบไปแล้ว ก็มารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อการณ์นี้ พร้อม ๆ กับจัดการแสดง รำศรีนวลถวาย เนื่องจากเชื่อกันว่าพระองค์ทรงโปรด รวมไปถึงการการแสดงของผู้นำเชียร์ 2 เพลง คือ เพลงมาร์ชสวนสุนันทา และเพลงร่มโพธิ์ทอง"         ตัวแทนลูกพระนาง "ชาติ นายนันทิพัฒน์ จันทร" นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เอกวารสารสนเทศ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ฐานะประธานโครงการพิธีมนัสคารวะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เล่าว่า พิธีการดังกล่าวถือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาใหม่ได้มีความเคารพในมหาวิทยาลัย สร้างความรักพวกพ้องน้องพี่ รวมทั้งต้องการเปลี่ยนทัศนคติการรั