พระพุทธสุนันทากร

พระพุทธสุนันทากร
หรือตึก27ซึ่งเป็นอาคารที่งดงามทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์เดิมเป็นที่ประทับของสมเด็จพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏปิยมหาราชปดิวรัดาพระอัครชายาในรัชกาลที่5ผู้ทรงทำให้สวนสุนันทาเป็นศูนย์รวมของราชสำนักฝ่าย ในยุคสุดท้ายเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมประเพณีไทยและเป็นสถาบันการศึกษาอันมีชื่อเป็นที่เลื่องลือเป็นสถานที่เก็บรวบรวม และแสดงงานศิลปะและวัฒนธรรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงทำพิธีเปิดศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2533